loader

Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“)  Libora Václavíka, se sídlem Palackého 1114, 702 00 Ostrava, identifikační číslo: 12697281, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl A, vložka 11348 pod firmou „Libor Václavík – LIBROS“ (dále jen „poskytovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „objednatel“; prodávající a kupující společně též jako „smluvní strany“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.zazitky.libros.cz a www.zazitkylibros.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uzavření kupní smlouvy

Předmětem smluvního vztahu je závazek prodávajícího služeb zajistit dodání služeb popsaných ve smlouvě (tedy objednávce a jejím potvrzení) a závazek objednatele zaplatit za poskytnutí těchto služeb prodávajícímu sjednanou cenu a služby za stanovených podmínek využít. Smluvní vztah vzniká mezi objednatelem služby a poskytovatelem služeb doručením potvrzení objednávky ze strany poskytovatele objednateli (tj. okamžikem uzavření smlouvy).

3. Objednávka

3.1. Objednávku lze učinit objednávkovým formulářem v internetovém obchodě, e-mailem, telefonicky nebo  osobně. Učiněním telefonické či e-mailové objednávky objednatel potvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami v internetovém obchodě a že s uzavřením smlouvy za podmínek v nich uvedených souhlasí. Smlouva mezi poskytovatelem a objednatelem je v případě telefonické nebo e-mailové objednávky uzavřena zaplacením objednávky.  

3.2. Potvrzení objednávky

Potvrzení objednávky provádí poskytovatel e-mailem. Poskytovatel si vyhrazuje právo nepotvrdit a nepřijmout objednávku, a to i bez udání důvodů.

3.3. Dopravné a balné (způsob převzetí)

Poskytovatel doručí objednateli nebo třetí osobě, v jejíž prospěch je smlouva sjednána, dárkový balíček (zážitkový certifikát/poukaz, univerzální certifikát/poukaz nebo zážitkový balíček – dle objednávky). Místem dodání dárkového balíčku je místo takto označené objednatelem v objednávkovém formuláři či při telefonické objednávce. Za doručení dárkového balíčku objednateli služeb se považuje jeho převzetí objednatelem služeb nebo jinou oprávněnou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání.

Součástí dárkového balíčku je dárkový voucher/poukaz a průvodní dopis obsahující další podmínky, za kterých bude zážitek realizován s ohledem na jeho charakter, platnost poukazu a bezpečnostní kód (tj. číslo přidělené poskytovatelem služeb). Součástí zásilky obsahující dárkový balíček je též faktura. Při převzetí dárkového balíčku osobně na některém z prodejních stánků poskytovatele slouží jako doklad účtenka z registrační pokladny, eventuálně paragon.

3.4. Plnění zážitku

Zážitek bude poskytnut objednateli nebo třetí osobě, v jejíž prospěch je smlouva sjednána, který se prokáže platným voucherem/poukazem. V případech, kdy voucher/poukaz není vydáván, bude zážitek splněn dodáním zážitkového balíčku zákazníkovi na místo plnění zážitku.

3.5. Platnost voucheru/poukazu

Doba platnosti voucheru/poukazu je uvedena na voucheru/poukazu. Po uplynutí doby platnosti voucheru/poukazu ztrácí zákazník právo na poskytnutí zážitku a závazek poskytovatele poskytnout zážitek uplynutím doby platnosti voucheru/poukazu zaniká. Objednatel nebo třetí osoba, v jejíž prospěch je smlouva sjednána, v takovém případě nemá právo na vrácení ceny zážitku.

Platnost voucheru/poukazu může být po dohodě s prodávajícím prodloužena dle platného ceníku na www.zazitky.libros.cz/pokyny-pro-zakazniky. Voucher/poukaz nemůže být směněn za peníze. 

Dohodu o prodloužení platnosti voucheru/poukazu, případně rezervace termínu je nutné uzavřít nejpozději 14 dní před vypršením platnosti voucheru/poukazu. Dohodu lze uzavřít v internetovém obchodě nebo emailem: zazitky@libros.cz. Pokud by po zakoupení poukazu byla cena zážitku u poskytovatele změněna, je zákazník povinen rozdíl v ceně poskytovateli zaplatit do 7 dnů od vyzvání poskytovatele, jinak nebude poukaz prodlouženVouchery/poukazy, kterým uplynula doba platnosti a které nebyly platně prodlouženy, propadají a poskytovatel není povinen vrátit cenu zážitku.

3.6. Výměna zážitku

Pokud zákazník požaduje zážitek vyměnit za jiný, je možné vybrat si jiný zážitek ve stejné nebo vyšší ceně, než byl zážitek původní. Případný rozdíl v ceně zákazník doplatí. Změnu je možné provést do prvního návrhu rezervace. Pro vyloučení pochybností, není povinností poskytovatele vyměnit zážitek za peníze.

Výměna zážitku může být po dohodě s prodávajícím uskutečněna dle platného ceníku na www.zazitky.libros.cz/pokyny-pro-zakazniky. Voucher/poukaz nemůže být směněn za peníze. 

Dohodu o výměně zážitku je nutné uzavřít nejpozději v poslední den platnosti voucheru/poukazu. Dohodu lze uzavřít v internetovém obchodě.

V případě, že bude cena nově vybraného zážitku nižší, nemá objednatel nebo třetí osoba, v jejíž prospěch je smlouva sjednána, právo na vrácení rozdílu mezi cenou již zaplaceného „stávajícího“ zážitku a cenou nově vybraného zážitku.

Výměna dle těchto Obchodních podmínek není možná za totožný objednaný zážitek, který chce zákazník vyměnit. Totožným zážitkem se rozumí tentýž zážitek, který si objednatel nebo třetí osoba, v jejíž prospěch je smlouva sjednána, objednal a který je cenově shodný, případně bude cena nově vybraného totožného zážitku nižší, ve srovnání s dříve objednaným zážitkem, který chce zákazník vyměnit. Totožný zážitek není tentýž zážitek, jehož cena je vyšší než cena dříve objednaného zážitku, který chce objednatel nebo třetí osoba, v jejíž prospěch je smlouva sjednána, vyměnit. V případě téhož zážitku s vyšší cenou má objednatel nebo třetí osoba, v jejíž prospěch je smlouva sjednána, právo na výměnu objednaného zážitku za totožný zážitek.

4. Ceny a platební podmínky

Cena je uvedena u jednotlivého zážitku v internetovém obchodě nebo v objednávce v okamžiku uzavření smlouvy. Cena může být uhrazena pouze způsoby, které jsou uvedeny v internetovém obchodě. Jiné způsoby úhrady jsou možné provést pouze po předchozí dohodě s poskytovatelem. Platba v hotovosti je možná pouze při osobním odběru voucheru/poukazu nebo dárkového balíčku po předchozí dohodě s poskytovatelem. Ke kupní ceně bude připočten paušální poplatek stanovený v závislosti na způsobu zvoleného doručení voucheru/poukazu nebo dárkového balíčku, je-li doručení objednáno.

5. Dodání a způsob převzetí

Objednávka je vypravena nejpozději do 3 pracovních dnů po splnění těchto podmínek: přijetí objednávky a přijetí platby ceny na účet poskytovatele.

5.1. Dodání na adresu dodání

Dopravce doručuje voucher/poukaz nebo dárkové balíčky bez dobírky v pracovních dnech do 48 hodin od okamžiku přijetí platby za objednávku. V případě, že dopravce zákazníka nezastihne na uvedené adrese, kontaktuje ho telefonicky, v takovém případě doba 48 hodin neplatí.

5.2. Osobní odběr na pobočce

Objednatel může po dohodě odebrat voucher/poukaz nebo dárkový balíček v sídle poskytovatele v pracovní době od 8:00 do 16:00 hod., nejpozději do 7 dnů po objednání, není-li sjednáno jinak.

5.3. Dodání elektronicky na e-mail

Dodání e-mailem je možné zvolit, nabízí-li jej internetový obchod, a je-li to podle povahy předmětu dodání dobře možné.

6. Rezervace termínu, storno rezervace

6.1. Rezervace termínu

Návrh rezervace je objednatel nebo třetí osoba, v jejíž prospěch je smlouva sjednána, povinen provést nejpozději 24 hodin před zamýšleným čerpáním zážitku a nejpozději 24 hodin před koncem platnosti voucheru/poukazu. Objednatel nebo třetí osoba, v v jejíž prospěch je smlouva sjednána, není oprávněn rezervovat zážitek na termín, který nastane po konci platnosti zážitku. Návrh rezervace se provádí v internetovém obchodě a zákazník rezervací vyjadřuje souhlas s těmito Obchodními podmínkami. Poskytovatel po obdržení návrhu rezervace zašle shrnutí rezervace na objednatelem nebo třetí osobou,  v jejíž prospěch je smlouva sjednána, zadaný e-mail. Rezervace je dokončena v okamžiku, kdy poskytovatel odešle potvrzení rezervace na objednatelem nebo třetí osobou,  v jejíž prospěch je smlouva sjednána, zadaný e-mail. Potvrzením rezervace se rezervace stává závaznou. Není-li objednateli nebo třetí osobě, objednatelem nebo třetí osobou,  v jejíž prospěch je smlouva sjednána, potvrzení rezervace odesláno na e-mail, není rezervováno a poskytovatel nemá povinnost plnit.

POZOR!!!

V poslední den platnosti voucheru/poukazu již není možné rezervovat si termín na tentýž den, kdy končí jeho platnost uvedená na voucheru/poukazu.

6.2. Storno rezervace ze strany poskytovatele

Poskytovatel má vždy zájem na tom, aby se zážitek uskutečnil v rezervovaném termínu, nicméně je oprávněn rezervaci stornovat tak, jak je uvedeno níže. Není-li níže uvedeno jinak, nemá zákazník právo na náhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti se stornovanou rezervací.

  1. Stornuje-li poskytovatel rezervaci více než 3 dny před sjednaným termínem rezervovaného zážitku, zákazník má právo na sjednání nového termínu rezervace v rámci platnosti voucheru/poukazu.
  2. Stornuje-li poskytovatel rezervaci v době od 3 dnů včetně do 24 hodin včetně před sjednaným termínem rezervovaného zážitku, zákazník má právo na sjednání nového termínu zážitku v rámci platnosti voucheru/poukazu.
  3. Stornuje-li poskytovatel rezervaci méně jak 24 hodin před sjednaným termínem rezervovaného zážitku, zákazník má právo na sjednání nového termínu rezervace v rámci platnosti voucheru/poukazu a na bonus.
  4. Stornuje-li poskytovatel rezervaci z důvodu mimořádné, nepředvídatelné nebo neodvratitelné překážky vzniklé nezávisle na její vůli („vyšší moc“), která poskytovateli brání plnění povinnosti podle těchto OP, zejména zemětřesení, sesuv půdy, erupce sopky, vichřice, vánice, lijáky, záplavy a povodně, úder blesku, výpadek energie, epidemie, pandemie, státní bankrot, občanské nepokoje, stávky, převraty, revoluce, vyhlášení stanného práva, vyhlášení nouzového stavu, jiná mimořádná opatření veřejných orgánů, propuknutí války, zákazník má právo na sjednání nového termínu zážitku po odpadnutí vyšší moci. Vyšší mocí podle těchto OP je i nepřízeň počasí u zážitků, na jejichž řádné uskutečnění nebo bezpečnost má počasí negativní vliv a technický stav vozidel.

6.3 Storno rezervace ze strany objednatele

  1. Stornuje-li objednatel nebo třetí osoba, v jejíž prospěch je smlouva sjednána,  rezervaci více než 3 dny před sjednaným termínem rezervovaného zážitku, pak má možnost sjednání nového termínu v rámci Pokynů pro zákazníky.
  2.  Stornuje-li objednatel nebo třetí osoba, v jejíž prospěch je smlouva sjednána, rezervaci 3 dny včetně a méně před sjednaným termínem, nemá právo na náhradní termín ani na vrácení ceny zážitku.

7. Reklamace

7.1. Poskytovatel služeb je povinen příjemci služeb zajistit poskytnutí služeb specifikovaných v dárkovém balíčku v souladu s uzavřenou smlouvou, těmito Obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy.

7.2. Nesplní-li poskytovatel služeb své povinnosti vyplývající ze smlouvy řádně a včas, je objednatel nebo třetí osoba, v jejíž prospěch je smlouva sjednána, služby povinen vady poskytnuté služby u poskytovatele reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od skončení poskytování služby. V případě, že poskytnutí služby neproběhlo vůbec, je příjemce služby povinen vady poskytnuté služby u poskytovatele reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců plynoucích od prvního dne, kdy měla být služba poskytnuta (kdy mělo být započato s jejím poskytováním).

7.3. Objednatel nebo třetí osoba, v jejíž prospěch je smlouva sjednána, je povinen uplatnit reklamaci a je povinen v ní uvést číslo voucheru/poukazu a popsat vady poskytnuté služby.

7.4. Poskytovatel služeb reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího řádného uplatnění, vyřídí. Pro případ zamítnutí reklamace poskytovatel služeb objednateli vydá písemné odůvodnění (přičemž písemnou formou se pro účely reklamačního řízení rozumí i emailová forma).

7.5. Nesplní-li poskytovatel služby svou povinnost dodat objednateli (příjemci služby) dárkový balíček (voucheru/poukaz, univerzální voucher/poukaz nebo zážitkový balíček) popř. Dárek, který je s ním poskytován, objednatel (příjemce služby) je povinen tuto skutečnost u poskytovatele služby reklamovat bez zbytečného odkladu.

7.6. V případě, že příjemce služeb řádně uplatní oprávněnou reklamaci, má právo na odstranění vad poskytované služby a není-li to možné, má právo na přiměřenou slevu z ceny, kompenzaci, případně může od smlouvy odstoupit. Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodu na straně poskytovatele služeb, má příjemce služeb právo na vrácení uhrazené ceny služby.

7.7. Je-li příjemci služby již při uplatnění či čerpání služby zřejmé, že služby nejsou poskytovány řádně, doporučuje poskytovatel služby příjemci služby, zajistit si důkazy o vadném poskytování služby pro usnadnění případné reklamace nebo uplatnění nároku na náhradu škody (pořídit fotografie, videozáznam, potvrzení svědky apod.) a předložit je poskytovateli služby při reklamaci nebo uplatnění jiných nároků.

7.8. Každý příjemce nebo objednatel služby, který je zároveň spotřebitelem, je oprávněn se v případě neuznání reklamace, nebo jakéhokoliv jiného sporu s poskytovatelem služeb (tedy v případě, pokud se příjemce služby domnívá, že jej poskytovatel služeb poškodil nebo nedostál svým závazkům) obrátit na nezávislé centrum řešení spotřebitelských sporů České obchodní inspekce (ČOI) a zahájit bezplatný proces mimosoudního jednání. Podrobnosti o podmínkách a způsobu zahájení mimosoudního jednání naleznete na stránkách www.coi.cz nebo zde (vložit odkaz: http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/).

8. Odstoupení od smluvního vztahu

8.1. Poskytovatel služby je oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy v následujících případech:

  1. V případě zrušení poskytování požadované služby. O zrušení služeb je poskytovatel služeb povinen objednatele služeb, nebo třetí osobu, v jejíž prospěch je smlouva sjednána, informovat nejpozději při žádosti o rezervaci služby. Objednatel služby nebo třetí osoba, v jejíž prospěch je smlouva sjednána, má v tomto případě nárok na vrácení zaplacené ceny. Smluvní strany jsou dále oprávněny se dohodnout na poskytnutí náhradní služby v hodnotě původně sjednané služby.
  2. Z důvodů hrubého porušení povinností objednatele služeb nebo třetí osoby, nebo třetí osobu, v jejíž prospěch je smlouva sjednána, plynoucích z uzavřené smlouvy. V takovém případě má poskytovatel služeb nárok na uhrazení nákladů vynaložených v souvislosti s plněním uzavřené smlouvy stanovených paušálně jako 30 % z ceny služby.

8.2. Objednatel má právo okamžitě odstoupit od smlouvy v následujících případech:

  1. V případě hrubého porušení povinností poskytovatele služeb plynoucích z uzavřené smlouvy.
  2. Objednatel, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí plnění, pokud byla smlouva uzavřena distančním způsobem (internet, e-mail, telefon), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Rozhodne-li se objednatel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy odeslat poskytovateli služeb nejpozději do 14. dne od převzetí voucheru/poukazu. Objednatel, který je spotřebitel, však nemůže takto odstoupit od smluv v případech stanovených v ustanovení § 1837 občanského zákoníku (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění). Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy v souladu s tímto čl. 8.1. písm. b) těchto Obchodních podmínek a přesto zážitek na základě zpřístupněných údajů využije nebo ho umožní využít třetí osobě, je povinen nahradit poskytovateli služeb škodu, kterou mu tím způsobí.

Je-li společně se zážitkovým voucherem/poukazem, univerzálním voucherem/poukazem nebo zážitkovým balíčkem – dle objednávky poskytnut objednateli dárek k nákupu, je darovací smlouva mezi poskytovatelem služby a objednatelem, uzavřena s rozhodovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy ze strany objednatele, je objednatel povinen spolu se zážitkovým voucherem/poukazem, univerzálním voucherem/poukazem nebo zážitkovým balíčkem – dle objednávky poskytovateli služby vrátit i poskytnutý dárek k nákupu. V případě, že poskytnutý dárek k nákupu nebude vrácen zpět, dochází na straně objednatele k bezdůvodnému obohacení. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má poskytovatel služby právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

9. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

9.1. Objednatel služby nebo třetí osoba, v jejíž prospěch je smlouva sjednána, souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem poskytovatele služeb na elektronickou adresu objednatele nebo třetí osoby služby, v jejíž prospěch je smlouva sjednána, a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatelem služeb na elektronickou adresu objednatele nebo třetí osoby, v jejíž prospěch je smlouva sjednána.

9.2. Objednatel služby nebo třetí osoba, v jejíž prospěch je smlouva sjednána, souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na internetové stránce možné provést a závazky poskytovatele služeb z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač objednatele služby nebo třetí osoby, v jejíž prospěch je smlouva sjednána, může objednatel služby nebo třetí osoba, v jejíž prospěch je smlouva sjednána, souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit a jejich změněnou podobu uveřejní na svých webových stránkách Zazitky.libros.cz. Obchodní podmínky pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti Obchodních podmínek pozdějších. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.czPro řešení případných soudních sporů firma Libor Václavík – LIBROS určuje místně příslušný soud v Ostravě, Havlíčkovo nábř. 1835/34, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz.